Palvelut

Sähkö- ja telesuunnittelu

  • Rakennusten sähkö- ja telejärjestelmien suunnittelu
  • Rakennusten hankesuunnitelmat
  • Turvallisuussuunnitelmat: kulunvalvonta, kamera, palo- yms. kokonaisuuden koordinointi

Asennustöiden valvonta

  • Sähköasennustöiden valvonta työmaalla

Kuntoarviot ja energiakatselmoinnit

  • Rakennusten sähkölaitteistojen kuntoarviot
  • Julkisten kohteiden sähkölaitteistojen energiakatselmoinnit

Arvot

Rehellisyys ja avoimuus

1 Toimintani on mahdollisimman läpinäkyvää ja toimin rehdisti eri osapuolten välillä. Haluan säilyttää saavutetun luottamuksen rehellisellä ja avoimella toiminnalla.

Työn arvostus ja laatu

2Olen ylpeä omasta laadukkaasta työstäni ja vastaan siitä että laadukkuus säilyy kaikessa tuottamassani työssä.

Yhteistyö

3Tiiviillä, toista kunnioittavalla yhteistyöllä saamme asiakasta mahdollisimman hyvin palvelevat suunnitteluasiakirjat toteutettua.

Suunnitteluprosessi

Ennen varsinaista toteutusta, sekä sen aikana ja jälkeen tehtävä suunnittelutyö voidaan jakaa eri vaiheisiin alla olevan suunnitteluprosessin mukaisesti.

Hankkeesta riippuen kohteen kokonaissuunnittelu voidaan tilata kerralla tai jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin.

Yritykseni tarjoaa eri hankkeisiin kokonaissuunnittelua tai vain osaa siitä.

l

1 Hankesuunnittelu

Kun on syntynyt tarve rakentaa tai saneerata jokin kohde, niin tästä seuraava vaihe on luoda siitä hankesuunnitelma. Hankesuunnitelmassa pyritään määrittämään ja raportoimaan mahdollisimman tarkat raamit siitä mitä, missä ja millä hinnalla ollaan rakentamassa tai saneeraamassa. Tästä syystä hankesuunnitelmaa voidaan pitää koko suunnittelua voimakkaasti ohjaavaa asiakirjana ja näin ollen sen valmistelu onkin tehtävä erityisen huolella.

Saneeraushankkeissa, kuten kerrostalojen linjasaneerauksessa laitteistojen kuntoarviot ja tutkimukset ovat hankesuunnitelman tärkeää pohjamateriaalia.

N

2 Suunnittelu

Varsinaisessa suunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman mukaiset kohteen määritykset jalostuvat varsinaisiksi suunnitelmiksi sekä muiksi suunnitteluasiakirjoiksi.

3 Urakkalaskenta ja urakoiden kilpailutus

Suunnitteluvaiheen jälkeen on aika kilpailuttaa suunnitelmien mukainen urakka sekä valita tarjouksien perusteella kohteelle urakoitsija.

4 Asennustyön valvonta

Asennustyön valvonnalla saadaan suunnitelmien mukainen sekä tilaajan haluama hankekokonaisuus varmistettua.

5 Vastaanotto ja luovutuskuvat

Vastaanotossa rakennetulle laitteistolle tehdään toimintakokeet joilla varmistetaan laitteiston oikea, suunnitelmien mukainen toiminta.

Urakan aikaiset muutokset viedään luovutuskuviin, jotka toimitetaan tilaajalle elinkaaren aikaista käyttöä varten.

Sähkösuunnittelu Kepsu Ky tuottaa laadukasta ja ammattitaitoista suunnittelu- ja valvontapalvelua.